Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

O FAKULTETU

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je licencirana privatna visokoškolska ustanova u sistemu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine koja nudi visoku stručnu spremu putem trogodišnjeg i četvorogodišnjeg studija u oblasti ekonomije, menadžmenta  i informatike sa sljedećim zvanjima:

“diplomirani informatičar” (nakon završene četiri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 240 ECTS),

“diplomirani ekonomista” (nakon završene četiri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 240 ECTS),

“informatičar” (nakon završene tri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 180 ECTS) i

“menadžer” (nakon završene tri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 180 ECTS).

Ustanova je licencirana Dozvolom za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-9620/07.

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je osnovana i licencirana pod nazivom Visoka škola “Koledž za informatiku i menadžment Janjoš” Prijedor, ali je 21.6.2010. promijenila naziv u “VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU” Prijedor.OVDJE možete pogledati sudsko rješenje o promjeni naziva.

Do promjene naziva došlo je zbog uvođenja novog licenciranog studija ekonomije i novog zvanja “diplomirani ekonomista” koje se stiče nakon četvorogodišnjeg studija.

Od datuma promjene naziva, Visoka škola u pravnom prometu koristiti isključivo novi naziv. Dokumenti koji su ustanovi izdati od strane nadležnih organa i koji regulišu rad ustanove pod starim nazivom, važe i za rad ustanove pod novim nazivom.

Visoka škola se nalazi u Ul. Mitropolita Petra Zimonjića bb u Prijedora, u sopstvenom objektu sa 4000 kvadratnih metara prostora koji je opremljen po svjetskim standardima.

Visoka škola kao nova paradigma stručnog visokog obrazovanja

Odstupajući od studiranja kao “socijalne kategorije”, stručno obrazovanje na visokim školama svoje uspjehe je pokazalo u razvijenim zemljama, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u domenu “community college” edukacije, tj. pristupačnog, stručnog i usmjerenog visokog obrazovanja u lokalnoj zajednici. S obzirom da je obrazovni sistem u BiH i Republici Srpskoj naslijedio praksu neintegrisanih univerziteta sa jakim autonomnim fakultetima iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, fenomen masovnog studiranja usljed nemogućnosti pravovremenog zaposlenja i neplanske politike upisa na državne fakultete je opteretio državni budžet, kao i studentski budžet, koji se u tržišno orjentisanim prilikama teško nosi sa drastično povećanom cijenom studentskog života u univerzitetskim gradovima.

Visoko stručno obrazovanje na nivou lokalne zajednice je jedan od mehanizama lokalne autonomije koja je, pored osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, u stanju da relativno samostalno formira svojevrsnu strategiju visokog obrazovanja za svoje potrebe. Cilj te strategije nije da imitira univerzitete i njihovu nastavno-naučnu koncepciju, već da više pažnje posveti lokalnom i regionalnom razvoju u smislu školovanja stručnih kadrova u oblastima koje su deficitarne u periodu promjene načina privređivanja i usvojene državne strategije razvoja malog preduzetništva, individualnih inicijativa i samozapošljavanja. U tom smislu, ideja osnivanja visoke škole za obrazovanje u oblasti ekonomije, informatike i menadžmenta u Prijedoru ima za cilj da proizvede kadrove koji će na lokalnom i regionalnom nivou biti upotrebljivi u poboljšanju opšte privredne slike grada i regije, na način da budu u stanju da sami stvore svoja radna mjesta time što će se, nakon obrazovanja, usuditi da uđu u preduzetničke aktivnosti koje zahtijevaju upravo ona znanja i vještine koje Visoka škola nudi.

 

Timski rad i individualna inicijativa

Još jedno zapadno iskustvo je poslužilo kao orijentir u kreiranju nastavnih planova Visoke škole, a to je “networking” ili “umrežavanje” studenata oko ideja, inicijativa ili projekata zajedničkog rada već tokom studija, da bi se odmah nakon diplomiranja mogle materijalizovati ideje i realizovati projekti koji su tokom studija nastali timskim radom. Duh timskog rada i princip studentskog networkinga u nastavnim programima se ogleda u tome što studijski smjerovi bivaju komplementarni, tj. nadopunjuju se međusobno predmetnom materijom, u smislu da studenti koji pokažu duh preduzetničke inicijative već imaju na raspolaganju kolege koji su se opredijelili za budući rad u domenu poslovne informatike, javne uprave, finansija i bankarstva, računovodstva i revizije. Time buduća poslovna inicijativa ima mogućnost da na samom početku riješi kadrovska pitanja koja su, istorijski gledano, jedna od najvećih prepreka u promjenama poslovne klime i periodima adaptacije. Isto tako, u kontekstu samozapošljavanja kao naglašene komponente državne strategije za smanjenje nezaposlenosti, tradicionalni koncept radnog odnosa sa klasičnim konceptom socijalnog osiguranja ovdje biva zamijenjen mogućnošću stvaranja mreže ljudskih resursa po principu “alumni networks” (mreže diplomaca) – oblika trajne povezanosti kolega sa studija, gdje jedan diplomac može svoje usluge da “iznajmi” svojim kolegama na više strana, u zavisnosti od potreba posla kojim se bave i u zavisnosti od toga koliko se do tada pokazao kao koristan u grupi. Ovim pristupom se studenti Visoke škole izmještaju iz domena socijalne kategorije ( u domen interesnog povezivanja koje već tokom studija daje ono što je tradicionalno dolazilo tek nakon više godina rada nakon diplomiranja, a to je afirmacija u određenoj oblasti i usmjerenost ka profesionalnim ciljevima, što je preduslov izgradnje uspješne karijere. Uticaj na lokalni i regionalni razvoj

U gradovima srednje veličine kao što je Prijedor i u regiji zapadnih krajiških opština, Visoka škola kao institucija visokog stručnog obrazovanja ima za cilj da pomenute studentske inicijative usmjeri u pravcima prethodno provjerenim od strane nastavnog kadra i stručnih saradnika iz različitih oblasti, a za koje se ispostavi da su relevantni i aktuelni u odnosu na ekonomske studije rađene za oblast i regiju. Pod tim se podrazumijeva da pored klasičnog mentorstva profesora nad studentom u cilju izrade diplomskog rada ili studentskih prezentacija, pažnja nastavnika bude velikim dijelom usmjerena na posmatranje i profiliranje grupe studenata koja tokom studija pokazuje tendenciju da ostvari zajedničku preduzetničku aktivnost. Mentorstvom nad samom idejom povezivanja nastavni kadar je u stanju da preporukama Time sama institucija proširuje svoj domen djelovanja i u samu praksu preduzetništva te stimuliše inicijativu studenata u materijalnom smislu, ali i u smislu pružanja stručnih savjeta i konsultacija u cilju zaživljavanja preduzetničke aktivnosti i postizanja njene samoodrživosti. Visokoškolska ustanova na ovaj način dobija ulogu tumača poslovne klime i inkubatora ideja za preduzetničku praksu.


Stručno obrazovanje i naučni rad 

Pored toga što Visoka škola svoj pristup obrazovanju zasniva na konceptu prenošenja znanja iz struke, u nastavni proces je uključena i naučna komponenta koja se zasniva na mentorskom radu sa studentima koji pored usvajanja stručnih znanja pokažu interes za naučno-istraživački rad. U okviru svakog od predmeta nastavnici-mentori imaju za cilj da materiju, tokom njenog izlaganja u interaktivnom procesu učenja, simultano kontekstualizuju u širi naučni okvir, gdje studenti imaju priliku da osim gotovih rješenja i dokazanih koncepata u domenu nauke o menadžmentu i informatike spoznaju i pojmovni okvir unutar kojeg se kreće naučna misao u pomenutim oblastima. Na taj način Visoka škola nastoji da u kasnijem stadijumu studiranja studenti budu svjesni razvojnog stepena na kojem se, u odnosu na naučni diskurs u oblasti, nalazi materija koju proučavaju.

Fokus u razvoju naučnog razmišljanja kod zainteresovanih studenata je na usvajanju osnovnih principa metodologije naučno-istraživačkog rada, kao i osnova akademskog pisanja, sa jasnim naglaskom na originalnost rada i prevenciju plagijata. Ustanova omogućava realizaciju pomenutog putem velikog broja izbornih predmeta, koji pored osnovne i obavezne grupe predmeta iz struke, čine manevarski prostor u kojem se studenti mogu kretati prilikom definisanja svojih interesa. Pored završnog rada kao svojevrsne sinteze znanja i interesa studenata, nastava na predmetima omogućava izražavanje studenata putem velikog broja seminarskih ili istraživačkih radova, koji osim kretanja ka konačnoj sintezi znanja i vještina, ostavljaju prostor za analitiku i promišljanje. U studijama slučaja i putem empirijskih istraživanja pojava iz studijskih oblasti, studenti se stimulišu da testiraju teoretske postavke i sami dođu do zaključaka o njihovoj vrijednosti u praksi. Ovakav pristup predstavlja proširenje stručnog znanja i stvaranje istraživačke vokacije kod studenata u toku nastavnog procesa.


Studijska grupa Ekonomija i menadžment 

Zadatak koji je Visoka škola stavila pred sebe pred sebe u okviru studijskog usmjerenja Ekonomija i menadžment je pružanje obrazovanja koje se na jednakom nivou stiče i na najuglednijim svjetskim ustanovama istog profila. Kao osnovni zadatak vrijedi istaći oplemenjivanje studenata znanjima i vještinama potrebnim za snalaženje i uspjeh u konkurentnoj i tržišno-orijentisanoj ekonomiji koja nameće sve veće izazove. Misija Visoke škole je podučavanje studenata u području etike rada, znanja i vještina nužnim za dugoročan uspjeh i snalaženje u poslu koji je izložen stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. Nastavni program iz oblasti ekonomije i menadžmenta moderno je sastavljen, interdisciplinaran je, svoje utemeljenje pronalazi u iskustvu svjetskih poslovnih škola, a obuhvata studijske programe Preduzetništvo, Javna uprava i Finansije i bankarstvo. On ne opterećuje studente ekonomskom teorijom, već se u što većoj mjeri zahtijeva i podstiče lična studentska inicijativa, izrada brojnih seminarskih radova, samostalno proučavanje literature, dnevno korištenje interneta itd. Putem periodičnih parcijalnih provjera znanja, koje preporučuju i smjernice Bolonjskog procesa, obezbjeđuje se dobra pripremljenost studenata i aktivno učešće u nastavi. Nastavni program studenti mogu da obogate i stručnom praksom u trajanju od približno mjesec dana, u nekom od lokalnih preduzeća.

U cilju upotrebljivosti i aktuelnosti, studij ekonomije i menadžmenta naglasak stavlja na oblasti preduzetništva, marketinga, finansijskog upravljanja, računovodstva, bankarstva, informatičkog menadžmenta i elektronskog poslovanja. Svršeni studenti na ovaj način raspolažu temeljnim ekonomskim znanjima, osnovnim matematičko-statističkim znanjima, kao i znanjima iz područja primjene informatičke tehnologije; raspolažu takođe odgovarajućim teorijskim i stručnim znanjima vezanim uz primjenu istraživačkih i analitičkih metoda i modela. Opredjeljenjem za pojedine oblasti interesovanja, uz mentorski rad, studenti stiču posebna znanja i vještine koja su im potrebna za ovladavanje temeljnim ekonomskim znanjima, kao i specifičnostima vezanim za svaku pojedinu struku. Pored toga, namjera studija je da pruži respektabilnu količinu znanja i vještina potrebnih za uspješno komuniciranje i korištenje informacija. U tu svrhu studijski smjer menadžmenta je obogaćen društveno-komunikološkom komponentom, kao i dvogodišnjom intenzivnom nastavom poslovnog engleskog jezika.


Studijska grupa Informatika 

Rastuća potreba za kvalifikovanim kadrovima u oblasti primijenjene informatike uslovila je osnivanje studijskog smjera informatike. Statistika zapošljavanja kadrova u oblasti informatike u razvijenim zemljama pokazuje da poslovi u toj oblasti imaju najvišu stopu rasta odgovarajućih radnih mjesta u prvim godinama novog milenijuma.

U cilju uspješnog konkurisanja za radna mjesta, Visoka školanastoji da poslodavcima u zemlji i inostranstvu obezbijedi obrazovane i kvalifikovane kadrove koji su u toku sa najnovijim razvojem informatičke tehnologije. Način na koji se to postiže je odstupanjem od prakse opšteg informatičkog studija i organizovanjem specijalizovanog programa posvećenog jednoj informatičkoj grani kao što je poslovna informatika. Time studij informatike na Visokoj školi biva komplementaran sa prethodno opisanim studijem ekonomije i menadžmenta i koristi se resursima iz nastave ekonomije i menadžmenta za postavljanje kvalitetne baze za projektovanje tema i zadataka za nastavu. U domenu poslovne informatike Visoka škola namjerava da objedini osnovna znanja iz oblasti ekonomije i organizacije rada sa specijalističkim poznavanjem standardizovanih poslovnih aplikacija. Time se stvara obrazovni profil čijim sticanjem diplomci odmah nakon završetka studija imaju osnovu iz oblasti organizacije rada i odgovarajućih informatičkih pomagala u sljedećim oblastima: informatika u preduzetništvu, elektronsko poslovanje i web tehnologije, administracija baza podataka i projektovanje informacionih sistema u preduzećima. Cilj ovakvog usmjerenja je da se već postojeća softverska i hardverska rješenja apliciraju na poslovnu problematiku, ali i da se putem razvoja arhitekture informacionih sistema uspješno riješe organizacioni problemi na koje svršeni studenti – informatičari budu nailaizili u radu. Usljed toga nastavni program je interdisciplinarne prirode, čime se izbjegava pretjerana usmjerenost na samo tehnološku stranu i zanemarivanje širih društvenih, ekonomskih i kulturoloških implikacija. Obrazovanjem iz oblasti ekonomije, menadžmenta i komunikacija, profil informatičara se obogaćuje prije svega poznavanjem ambijenta u kojem će biti zaposlen, te ekonomske i društvene dinamike, čime se period adaptacije u radnoj sredini, kao i u određenoj poslovnoj klimi značajno smanjuje. Neke od oblasti u kojima informatičari ovog profila istorijski gledano nalaze najveću primjenu su menadžeri informacionih sistema, sistemski analitičari, dizajneri sistema, projektni menadžeri, kreatori idejnih rješenja u oblasti, specijalisti za informacione sisteme, konsultanti u oblastima kao što su planiranje resursa, upravljanje nabavom i prodajom, komunikacija sa kupcima i sl.


Organizacija nastavnog procesa 

Organizacija nastavnog procesa je uslovljena željom za što većim posvećivanjem razvoju sposobnosti studenata, kao i za intenzivnom nastavom koja se sprovodi po uzoru na slične, visokoškolske ustanove u razvijenim zemljama. Broj studenata se određuje prema profesorskim i predavačkim kapacitetima, kao i prostorom kojim raspolaže Visoka škola. Predmeti su koncipirani tako da studenti za svaki od njih imaju prethodan plan izvođenja – syllabus, što je pozitivna praksa standardizovanja nastavnih programa odavno usvojila u razvijenim obrazovnim sistemima.

Princip kojeg se Visoka škola pridržava je da nastava bude intenzivna. Predavanja su pet dana sedmično. Studenti tokom svakog semestra iz svakog predmeta polažu tri kolokvija i završni ispit. Uspjeh na testovima uz ocjenu iz samostalnog seminarskog rada, redovnost na nastavi i učestvovanje u raspravama tokom predavanja daju konačnu ocjenu studenta iz svakog predmeta. O učešću svake od tih ocjena u konačnoj ocjeni student biva unaprijed upoznat kroz syllabus. Tokom jednog semestra studenti rade oko 5 završnih testova i od 10 do 15 kolokvija, pišu tri do pet seminarskih radova i učestvuju u pisanju dva do tri grupna projekta.


Foto galerija

 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor