Ul. mitropolita Petra Zimonjića bb, 79000 Prijedor, BiH  Telefon / Fax : 052 241 960   Kontakt:  E-mail

Visoka škola za ekonomiju i informatiku

Prijedor

MISIJA

Stručno obrazovanje

Odstupajući od studiranja kao “socijalne kategorije”, stručno obrazovanje na koledžima svoje uspjehe je pokazalo u razvijenim zemljama, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u domenu “community college” edukacije, tj. pristupačnog, stručnog i usmjerenog visokog obrazovanja u lokalnoj zajednici. S obzirom da je obrazovni sistem u BiH i Republici Srpskoj naslijedio praksu neintegrisanih univerziteta sa jakim autonomnim fakultetima iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, fenomen masovnog studiranja usljed nemogućnosti pravovremenog zaposlenja i neplanske politike upisa na državne fakultete je opteretio državni budžet, kao i studentski budžet koji se u tržišno orijentisanim prilikama teško nosi sa drastično povećanom cijenom studentskog života u univerzitetskim gradovima.

Visoko stručno obrazovanje na nivou lokalne zajednice je jedan od mehanizama lokalne autonomije koja je, pored osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, u stanju da relativno samostalno formira svojevrsnu strategiju visokog obrazovanja za svoje potrebe. Cilj te strategije nije da imitira univerzitete i njihovu nastavno-naučnu koncepciju, već da više pažnje posveti lokalnom i regionalnom razvoju u smislu školovanja stručnih kadrova u oblastima koje su deficitarne u periodu promjene načina privređivanja i usvojene državne strategije razvoja malog preduzetništva, individualnih inicijativa i samozapošljavanja. U tom smislu, ideja osnivanja visoke škole za obrazovanje u oblasti ekonomije, informatike i menadžmenta u Prijedoru ima za cilj da proizvede kadrove koji će na lokalnom i regionalnom nivou biti upotrebljivi u poboljšanju opšte privredne slike grada i regije, na način da budu u stanju da sami stvore svoja radna mjesta time što će se, nakon obrazovanja, usuditi da uđu u preduzetničke aktivnosti koje zahtijevaju upravo ona znanja i vještine koje Visoka škola nudi.

Naučno- istraživački rad 

Pored toga što Visoka škola svoj pristup obrazovanju zasniva na konceptu prenošenja znanja iz struke, u nastavni proces je uključena i naučna komponenta koja se zasniva na mentorskom radu sa studentima koji pored usvajanja stručnih znanja pokažu interes za naučno-istraživački rad. U okviru svakog od predmeta nastavnici-mentori imaju za cilj da materiju, tokom njenog izlaganja u interaktivnom procesu učenja, simultano kontekstualizuju u širi naučni okvir, gdje studenti imaju priliku da osim gotovih rješenja i dokazanih koncepata u domenu nauke o menadžmentu i informatike spoznaju i pojmovni okvir unutar kojeg se kreće naučna misao u pomenutim oblastima. Na taj način Visoka škola nastoji da u kasnijem stadijumu studiranja studenti budu svjesni razvojnog stepena na kojem se, u odnosu na naučni diskurs u oblasti, nalazi materija koju proučavaju.

Fokus u razvoju naučnog razmišljanja kod zainteresovanih studenata je na usvajanju osnovnih principa metodologije naučno-istraživačkog rada, kao i osnova akademskog pisanja, sa jasnim naglaskom na originalnost rada i prevenciju plagijata. Ustanova omogućava realizaciju pomenutog putem velikog broja izbornih predmeta, koji pored osnovne i obavezne grupe predmeta iz struke, čine manevarski prostor u kojem se studenti mogu kretati prilikom definisanja svojih interesa. Pored završnog rada kao svojevrsne sinteze znanja i interesa studenata, nastava na predmetima omogućava izražavanje studenata putem velikog broja seminarskih ili istraživačkih radova, koji osim kretanja ka konačnoj sintezi znanja i vještina, ostavljaju prostor za analitiku i promišljanje. U studijama slučaja i putem empirijskih istraživanja pojava iz studijskih oblasti, studenti se stimulišu da testiraju teoretske postavke i sami dođu do zaključaka o njihovoj vrijednosti u praksi. Ovakav pristup predstavlja proširenje stručnog znanja i stvaranje istraživačke vokacije kod studenata u toku nastavnog procesa.

Regionalni i lokalni razvoj

U gradovima srednje veličine kao što je Prijedor i u regiji zapadnih krajiških opština, Visoka škola kao institucija visokog stručnog obrazovanja ima za cilj da pomenute studentske inicijative usmjeri u pravcima prethodno provjerenim od strane nastavnog kadra i stručnih saradnika iz različitih oblasti, a za koje se ispostavi da su relevantni i aktuelni u odnosu na ekonomske studije rađene za oblast i regiju. Pod tim se podrazumijeva da pored klasičnog mentorstva profesora nad studentom u cilju izrade diplomskog rada ili studentskih prezentacija, pažnja nastavnika bude velikim dijelom usmjerena na posmatranje i profiliranje grupe studenata koja tokom studija pokazuje tendenciju da ostvari zajedničku preduzetničku aktivnost. Mentorstvom nad samom idejom povezivanja nastavni kadar je u stanju da preporukama Time sama institucija proširuje svoj domen djelovanja i u samu praksu preduzetništva te stimuliše inicijativu studenata u materijalnom smislu, ali i u smislu pružanja stručnih savjeta i konsultacija u cilju zaživljavanja preduzetničke aktivnosti i postizanja njene samoodrživosti. Visokoškolska ustanova na ovaj način dobija ulogu tumača poslovne klime i inkubatora ideja za preduzetničku praksu.

Aktuelnosti

Anketa

Da li biste se odlučili za upis na jedan od potencijalnih novih smjerova?
Pratite nas

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor